Cliƫntinformatie

Informatie ten behoeve van (potentiële) opdrachtgevers van het advocatenkantoor Brinkhof

Algemene informatie

Brinkhof is een in Amsterdam gevestigd internationaal opererend advocatenkantoor. De onderneming wordt gedreven in de rechtsvorm van een naamloze vennootschap genaamd Brinkhof N.V. (hierna: Brinkhof).

De dienstverlening van de advocaten van Brinkhof is gespecialiseerd. Zij is gericht op technologie, communicatie en marktregulering. Cliënten worden begeleid in sectoren als elektronica, IT, media, internet, telecommunicatie, farmacie en biotechnologie en gezondheidszorg. Op deze vaak internationale gebieden procederen en adviseren wij over octrooien, auteursrecht, merken en modellen, product- en marktregulering, mededinging, IT/outsourcing, auteursrecht en privacy. Voor meer informatie over de rechtsgebieden en industriesectoren waar wij ons in het bijzonder op richten verwijzen wij naar onze website www.brinkhof.com.

Brinkhof is gevestigd aan de De Lairessestraat 111-115, 1075 HH Amsterdam, telefoonnummer +31 (20) 305 32 00, website: www.brinkhof.com.

Brinkhof is bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam geregistreerd onder nummer 5412 1973.

Opdracht

Brinkhof streeft ernaar een haar toevertrouwde zaak zo goed en zo efficiënt mogelijk te behandelen en daarover op voorhand duidelijke afspraken te maken. Om die reden sturen wij in de regel voorafgaand aan het aannemen van een opdracht tot het verlenen van diensten een brief (‘engagement letter’) met daarin tarieven en andere zakelijke informatie die op die opdracht is toegesneden, alsmede een exemplaar van deze brochure.

Belangenconflicten

Om belangenconflicten te voorkomen onderzoekt Brinkhof steeds voordat zij een opdracht aanneemt of het haar vrijstaat voor die opdrachtgever op te treden. Om die reden vragen wij ook naar de namen van (potentiële) tegenpartijen.

Een opdracht aan Brinkhof een zaak te behandelen verplicht een cliënte niet andere zaken eveneens aan Brinkhof toe te vertrouwen. Daar staat tegenover dat het Brinkhof vrij staat zaken van derden aan te nemen en in een dergelijke zaak tegen een cliënte op te treden; uiteraard altijd vooropgesteld dat die zaak geen verband houdt met de zaak van die cliënte en Brinkhof niet beschikt over vertrouwelijke informatie van die cliënte die daarbij van belang kan zijn.

Berekening van honorarium

Brinkhof zorgt ervoor dat, rekening houdend met de omstandigheden, te allen tijde een redelijk bedrag aan honorarium in rekening wordt gebracht.

Brinkhof brengt voor haar dienstverlening een honorarium in rekening dat in principe wordt samengesteld door het aantal uren dat door de betrokken advocaten aan de zaak is besteed te vermenigvuldigen met de voor de betrokken advocaten geldende tarieven.

Deze tarieven zijn afhankelijk van het rechtsgebied en van de ervaring en specialisatiegraad van de betrokken advocaten. Uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Overige kosten en declaratiewijze

Het honorariumbedrag wordt overeenkomstig onze algemene voorwaarden verhoogd met een opslag van 6% voor kantoorkosten als telecom-, reproductie-, porto- en bezorgkosten.

Alle externe kosten die door Brinkhof bij de uitvoering van een opdracht worden gemaakt, zullen zonder enige opslag als verschotten in rekening worden gebracht. Als dergelijke kosten in een bepaalde maand bijzonder hoog zijn, dan kunnen we die tussentijds in rekening brengen.

Indien Brinkhof met uw instemming deskundigen (zoals octrooi- of merkge-machtigden) of andere hulppersonen bij de behandeling van een zaak inschakelt, zullen wij het er zoveel mogelijk toe leiden dat deze rechtstreeks met cliënte contracteert en haar declareert.

Wij declareren in principe maandelijks. Overeenkomstig de algemene voorwaarden is de betaaltermijn 14 dagen, tenzij anders afgesproken. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht.

De betalinggegevens van Brinkhof zijn:
Brinkhof N.V.
IBAN: NL77 INGB 0675 8290 62
BIC (SWIFT): INGBNL2A

BTW nummer: NL851174152.B01

D-U-N-S nummer: 4903 81 580
RSIN nummer: 8511 74 152.

In sommige gevallen zullen wij verzoeken om een voorschot, bijvoorbeeld voor nieuwe cliënten, of als voorzienbaar is dat aanzienlijke kosten moeten worden gemaakt, of als wij vinden dat daartoe overigens aanleiding is.

Algemene voorwaarden

Brinkhof levert haar diensten onder de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via www.brinkhof.com/av.

Van deze algemene voorwaarden maakt onderdeel uit dat Nederlands recht van toepassing is op aan Brinkhof verstrekte opdrachten en dat de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd is ingeval van enig geschil over onze dienstverlening. De algemene voorwaarden bevatten tevens een bepaling ter beperking van onze beroepsaansprakelijkheid. Deze bepaling houdt in dat onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onze dienstverlening in principe beperkt is tot de bedragen waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Het dekkingsgebied van deze verzekering is de gehele wereld. De meest relevante verzekerde bedragen zijn: €5 miljoen per aanspraak met een maximum van €10 miljoen per jaar. Voor aanspraken ingesteld in de Verenigde Staten en Canada geldt een bedrag van €2,5 miljoen per aanspraak en per verzekeringsjaar als onderdeel van het totaal verzekerde bedrag.

Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is Allianz.

Belangenconflicten

Om het ontstaan van belangenconflicten te voorkomen, vragen wij onze opdrachtgevers alvorens de betrokken opdracht te aanvaarden naar de namen van (potentiële) tegenpartijen. Tevens onderzoeken wij tijdig of het ons vrijstaat voor de opdrachtgever op te treden terzake van de betrokken opdracht. Als het ons niet vrijstaat tegen enige relevante tegenpartij op te treden, of als het ons niet vrijstaat terzake voor de betrokken opdrachtgever op te treden, zullen wij de betrokken opdracht in beginsel niet kunnen aanvaarden.

Klachtenregelingen

Als u vragen hebt over door ons aan u verleende diensten, of daarover een klacht hebt, kunt u zich daarvoor steeds tot uw contactpersoon bij Brinkhof wenden. Desgewenst kunt u daarvoor ook contact opnemen met onze senior partners mr. R. Hermans of mr. R.E. Ebbink.

Gedragsregels

Brinkhof is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. +31 70 335 3535, info@advocatenorde.nl. Onze advocaten zijn gebonden aan de bepalingen van de Advocatenwet alsmede aan de gedragsregels en verordeningen van de Orde van Advocaten (zie: www.advocatenorde.nl).
 

Credits